Pracovné online stretnutie s českými kolegyňami rezortu ministerstva práce

agenda se a s sp

Problematike sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov sa na Slovensku venuje pozornosť v posledných rokoch čoraz intenzívnejšie. Spoločnou črtou prebiehajúcich diskusií v téme sociálneho podnikania sa stáva riešenie sociálnych, ekonomických a spoločenských výziev.

Vzhľadom na súčasný vývoj na trhu práce najmä s dôrazom na počet a štruktúru znevýhodnených skupín obyvateľov vo vzťahu k ich uplatneniu na trhu práce, sa stávajú sociálne podniky jednou z kľúčových prvkov v oblasti inkluzívneho rastu. Sociálne podniky poskytujú v tomto smere možnosť znevýhodneným skupinám integrovať sa, resp. znovu sa začleniť na trh práce.

Indikátory sociálnych podnikov, sociálne podnikanie,  integrované sociálne balíky, legislatíva, zadávanie verejných zakázok, príklady dobrej praxe a mnoho ďalšieho,  dnes 7. februára 2023 odznelo na spoločnom online pracovnom stretnutí s kolegyňami z ministerstva práce a sociálnych veci Českej republiky, ktoré sa venujú agende sociálnej ekonomiky a sociálnym podnikom.

Prešovský samosprávny kraj si uvedomuje prítomnosť týchto v súčasnosti 73 aktívne fungujúcich registrovaných sociálnych podnikov v našom kraji a aktívne sa snaží cez odbor strategického rozvoja a Inovačného partnerského centra odborne a prakticky obsiahnuť túto tému sociálno –  ekonomickej agendy a podpory R. S. P. Tiež svojím rovným dielom chce byť nápomocný pri vytváraní kvalitatívneho prostredia pre subjekty ,,Sociálnej ekonomiky a Sociálneho podnikania“.

V roku 2018 bol na Slovensku zákonodarcom prijatý zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného upravuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky a podniky so sociálnym dosahom, poskytovanie podpory v širšom priestore sociálnej ekonomiky. Zároveň upravuje aj nástroje slúžiace na zamedzenie zneužívania verejnej podpory.

Cieľom nášho spolčeného pracovného rokovania bolo nadviazať odborné partnerstvo v oblastiach sociálneho podnikania a ekonomiky za hranicami Slovenska. Aj keď Česká republika nemá konkrétny zákon o sociálnom podnikaní, táto činnosť SE a SP,  nie je legislatívne ukotvená a  podľa slov českých kolegýň,  veľmi aktívne a rôznorodo rozvíjajú túto činnosť na celom území svojej republiky bez zákonného usmernenia. V Českej republike pôsobí množstvo sociálnych podnikov, ktoré majú širokospektrálne podnikateľské zameranie. Napríklad prevažnú časť tvoria neziskové organizácie, ktoré štatisticky vedú pred samosprávami či komerčnými sociálnymi podnikmi. České kolegyne vypracovali a realizovali množstvo zaujímavých aktivít v tejto oblasti. Spomenieme napríklad tlačenú verziu katalógu sociálnych podnikov, ktorá je nápomocnou marketingovou publikáciou pre sociálne podniky.

Jasný súbor pravidiel a nástrojov na podporu sociálnych podnikov napomáha k vzniku a rozvoju sociálnych podnikov na jednotlivých národných úrovniach a podnecuje príležitosti pre identifikované sociálne podniky, ktoré plynú z podporných mechanizmov priamo alebo nepriamo cielených na tieto subjekty sociálnej ekonomiky. Kľúčovým z hľadiska udržateľnosti sociálnych podnikov je vytvorenie komplexného prostredia, ktoré im umožní vzniknúť, rozvíjať sa a dlhodobo pôsobiť na trhu. Takéto prostredie zahŕňa rôzne formy podpory (legislatívnu, finančnú, vzdelávaciu, expertnú, podporu v oblasti prístupu na trh a iné).

Stále si spoločne uvedomujeme že v rámci sociálneho podnikania hrajú negatívnu úlohu tieto aspekty: · nízka úroveň sociálneho kapitálu, · nedostatočné manažérske zručnosti (medzera v oblasti školenia a vzdelávania budúcich manažérov sociálnych podnikov), · nedostatočná koordináciu medzi zainteresovanými stranami, · nedostatočne zdôrazňovanú dôležitosť sektora sociálnej ekonomiky, · kontroverzia a negatívna konotácia pojmu sociálny podnik, · obmedzený počet finančných nástrojov za účelom prevádzkovania a investovania.

Ministerstvo práce Českej republiky má pripravený podobný zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorý rámcovo ukotví celú túto agendu a čaká na prerokovanie v českom parlamente a senáte. Tvorcovia zákona u našich susedov si uvedomujú celospoločenskú zodpovednosť a schválenie tohto zákona. Ďalej to  podmieňujú príkladmi dobrej praxe a legislatívnych zmien ako  práve prijatie podobnej legislatívy  Slovenskou republikou zákon č. 112/ 2018, ktorá  má za následok posilňovanie integrity sociálnych podnikov na regionálnej či miestnej úrovni ekonomického, sociálneho, finančného, kultúrneho či politického prostredia. Zákon zvyšuje  ekonomickú výkonnosť a umožňuje napĺňať ich sociálne poslanie v spoločnosti. Posilnenie integrity tak môže prispievať k širšiemu spektru trhových príležitostí, rozvoja služieb a rozvoja podporného sieťovania sociálnych podnikov na rôznych úrovniach a jeho účinky sa pozitívne prejavili v bežnej praxi SE a SP.

 

 

Fotografie zdroj: Inovačné partnerské centrum

 

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...