Scroll Top
Prometeus- (Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ)
Prometeus (PROMotion of EmobiliTy in EU regionS – Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ)
Názov projektu
Prometeus (PROMotion of EmobiliTy in EU regionS – Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ)

Vedúci partner projektu PROMETEUS:

Ministerstvo dopravy a infraštruktúry (Malta) – lead partner (vedúci partner)

Počet ostatných partnerov: 5

 • Regionálny úrad Korutánsko (Rakúsko),
 • Regionálny úrad Kastílsko (Španielsko),
 • Región Lazio (Taliansko),
 • Prešovský samosprávny kraj (Slovensko),
 • Poliedra (n.o. Miláno) (Taliansko) – poradenský partner

Začiatok projektu: 01.01.2017
Ukončenie projektu: 31.06.2021
Celková hodnota projektu:
1 396 655,00 €

Financovanie z prostriedkov EFRR:
1 166 225,25 €

Financovanie z vlastných zdrojov:
230 439,75 €

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe.

FINANCOVANIE

Projekt PROMETEUS trvajúci štyri roky  a 6. mesiacov s celkovým rozpočtom 1 396 665,00 €

Spolufinancovanie z prostriedkov EFRR - 1 166 225,25 €
0%
Vlastné spolufinancovanie - 230 439,75 €
0%

Cieľe - aktivity - výsledky - výstupy

Cieľom projektu je vylepšiť politické nástroje spojené so štrukturálnymi fondmi, s cieľom podporiť elektromobilitu, ktorá predstavuje udržateľnejšiu, nízkouhlíkovú alternatívu pre dopravu.

Podpora elektromobility musí prekonať dve hlavné prekážky a to: obtiažná dostupnosť infraštruktúry a nízke povedomie verejnosti.

Aby ich bolo možné prekonať, Prometeus bude podporovať vymedzenie opatrení, ktoré majú byť začlenené do implementácie samotného politického nástroja. Na základe predbežných informácií zo strany partnerov projektu, sa dá predpokladať že pôjde o tieto opatrenia:

 • integrácia e-mobility v stratégiách / plánoch / programové stimuly,
 • zvyšovanie povedomia,
 • výskum a inovácie.

Tieto akcie budú navrhované a realizované pomocou mobilizácie „stakeholderov“ – kľúčových zástupcov elektromobility v každej krajine, čo uľahčí a usmerní verejné a súkromné investície a zvyšovanie povedomia medzi obyvateľstvom, podnikateľským sektorom a ďalšími aktérmi potýkajúcimi sa s elektromobilitou.

 • Medziregionálne workshopy, kde partneri a zainteresované strany (stakeholderi) budú prezentovať a diskutovať o procese a výsledkoch projektu.
 • Medziregionálne návštevy v teréne, kde budú prezentované konkrétne projekty alebo osvedčené postupy na e-mobilitu v danom regióne.
 • Regionálne workhsopy kde každý partner a príslušní stakeholderi, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej výmeny budú prezentovať výsledky z medziregionálnych stretnutí širšiemu publiku a naopak získajú nové regionálne/miestne “inputy” (vstupy).
 • Počas celého projektu budú partneri tiež organizovať interné semináre a osvetové akcie pre všetkých kľúčových zainteresovaných hráčov na účely čo najširšieho odovzdávania informácií.
 • Partneri budú mať tiež dvojstranné stretnutia pre získanie podrobnejších informácií od iného partnera na konkrétne témy. Tieto bilaterálne stretnutia sa budú konať pri ostatných väčších aktivitách, aby sa šetrili náklady na cestovanie.
 • Účasť na vzdelávacej platforme.
 • Účasť v európskych akciách na podporu výmeny poznatkov s výskumnými inštitúciami, orgánmi verejnej správy, asociáciami.
 • 5 prípravných akčných plánov
 • 5 regionálnych akčných plánov
 • Šablóna o prehľade pripravenosti a potrieb v rámci elektromobility
 • Zber regionálnych osvedčených postupov (príkladov dobrej praxe)
 • Šablóna prípravného akčného plánu
 • Kompletná hĺbková šablóna akčných plánov
 • Správa o potrebách a pripravenosti e-mobility
 • Správa o regionálnych osvedčených postupoch
 • Monitorovací nástroj (Logbook) web platforma
 • 10 medziregionálnych vzdelávacích akcií: 5 workshopov, 5 návštev v teréne
 • 15 regionálnych informačných podujatí pre širokú verejnosť (Info days)
 • 25 regionálnych workshopov pre kľúčových hráčov (stakeholderov)
 • 4 bilaterálne stretnutie
 • 5 účastí dvoch partnerov na vzdelávacej platforme
 • 1 konferencia v polovici projektu
 • 5 newsletterov
 • 6 tlačových konferencií
 • 1 videoklip k propagácii projektu
 • 1 komunikačný plán

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...