Scroll Top

Pravidlá ochrany osobných údajov

Právne informácie

Právne informácie súvisiace s webovým sídlom IPC

Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií (aj v cudzojazyčných verziách)  akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa (Inovačné partnerské centrum) je zakázané.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb Inovačným partnerským centrom

v zmysle čl. 13 a čl. 14  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a  v zmysle § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ: Inovačné partnerské centrum, so sídlom Hlavná 139, 080 01 Prešov, IČO: 45734348 ( ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe osobitných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ má taktiež určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na spracúvanie a ochranu osobných údajov. Túto osobu môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailovej adrese info@inovacne.sk.

Spracúvanie Vašich  osobných údajov vykonávame  v súlade  s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov ( ďalej aj ako Nariadenie„ ) a so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pri spracúvaní získavame osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“), ale môžu nastať situácie, kedy ich získame aj od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia /§ 19 a § 20 Zákona.

 

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zásadou zákonnosti tak ako jej to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je väčšinou potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných právnych predpisov, neposkytnutie týchto údajov môže mať za následok nemožnosť realizácie úlohy, neposkytnutie požadovanej služby, alebo nevybavenie žiadostí.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby  je nevyhnutné pre plnenie povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri spracúvaní osobných údajov na základe právnych predpisov nájdete relevantné ustanovenia na formulároch a žiadostiach, ktoré poskytujeme ako vzor na našej internetovej stránke alebo prostredníctvom našich zamestnancov. Pokiaľ máte pochybnosti o právnom základe spracúvania osobných údajov, kedykoľvek sa obráťte na zamestnancov  alebo na zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj z dôvodu svojich oprávnených záujmov  a to najmä formou informovania verejnosti o akciách a podujatiach ktoré organizuje,  alebo aj o činnostiach predstaviteľov Inovačného partnerského centra prostredníctvom fotografií, videí, novinových článkov a pod. a tieto sa uverejňujú na internete www.inovacne.skwww.svatomarianska-put.sk a www.facebook.com/ipcpresov .

V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa, je  Prevádzkovateľ  povinný získať na spracúvanie osobných údajov Váš súhlas. Súhlas udeľujete dobrovoľne a  nesmie ovplyvniť poskytnutie služby. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na poskytnutie služby.

Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov?

Prevádzkovateľ spracúva najmä osobné údaje určené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby, údaje o narodení a pobyte, údaje potrebné na zrealizovanie platby, údaje potrebné na preukázanie skutočností vyžadovaných zákonom.

V prípadoch, kedy to vyžadujú právne predpisy spracúva Prevádzkovateľ aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ako napríklad údaje o zdraví, údaje o bezúhonnosti alebo o príslušnosti k politickým stranám a hnutiam.

Výnimočne môže Prevádzkovateľ vyžadovať a spracúvať osobný údaj, ktorým je rodné číslo dotknutej osoby, avšak len v prípadoch, kedy mu to ukladá osobitný právny predpis.

Ako dlho spracúvame osobné údaje?

Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať  osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Inovačné partnerské centrum má nastavené vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú́, že s údajmi nenakladáme dlhšie, než sme oprávnení́ alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.

Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

V zmysle právnych predpisov sme povinní niektoré osobné údaje zdieľať s orgánmi verejnej moci. Vaše osobné údaje aj bez súhlasu  poskytujeme v špecifických situáciách na základe všeobecne záväzných právnych predpisov týmto orgánom:

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • súdni exekútori
 • daňové orgány
 • Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
 • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo zdravotníctva
 • Centrálny register zmlúv
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
 • iné subjekty, keď to ustanovuje zákon.

Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre Vás urobíme je kontrolované a riadené povereným zamestnancom.

Odkiaľ sme získali osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame prevažne priamo od Vás osobne prostredníctvom papierových alebo elektronických žiadostí. Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Tieto iné osoby sú prevažne Vaši zamestnávatelia alebo blízke osoby. Niektoré osobné údaje a informácie môžeme v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

Aké sú Vaše práva  pri spracúvaní osobných údajov?

Odvolať súhlas

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne (ústne).  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 

Právo na prístup

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinný ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinní vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu zodpovednej osoby, ktorá dohliadne na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.

Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujme, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť  na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov môžete sa kedykoľvek obrátiť̌ na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk

Kde a ako je možné uplatniť si svoje práva?

Vaše práva si môžete kedykoľvek uplatniť

 • ústne na adrese nášho sídla Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01 Prešov
 • písomne, zaslaním žiadosti  na adresu Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01 Prešov
 • kontaktovaním zodpovednej osoby elektronicky na e-mailovej adrese infopcpo.sk

Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť̌ zjavne nedôvodná́ alebo neprimeraná́, najmä̈ preto, že  by sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení́ si účtovať primeraný́ poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Všetky informácie, ktoré sme povinní Vám poskytnúť sa snažíme vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme v odôvodnených prípadoch oprávnení  najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí  predĺžiť túto lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme samozrejme vždy informovať.

Prevádzka našej fanúšikovskej stránky a využívanie nástrojov Facebook

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej máme umiestnenú našu fanúšikovskú stránku prezentujeme naše aktivity, akcie a za tým účelom zverejňujeme fotografie a audio-vizuálne záznamy, na ktorých sa môžete objaviť.

Spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
D2 Dublin, Ireland je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime „bezpečného štítu“.

Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies.

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku).

Keď si prezeráte naše webové stránky, nástroj Facebook vytvorí spojenie medzi vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s vašim používateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho facebookového účtu.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia.

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Vaše aktuálne nastavenia webového prehliadača preto budeme považovať za súhlas s ukladaním cookies v určenom rozsahu.

Na čo sa cookies používajú?

Inovačné partnerské čentrum používa cookies na to, aby Vám zabezpečil čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie využitie našich webových stránok. Cookies používame na to, aby sme Vám predstavili taký obsah našich stránok, o ktorom predpokladáme, že by pre Vás mohol byť zaujímavý, ale len v súvislosti s našimi produktmi alebo službami. Cookies používame tiež na zabezpečenie Vášho súkromia pri prehliadaní našich webových stránok.

Nepoužívame cookies na to, aby sme Vás kontaktovali prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, telefónu alebo inak.

Ak nájdete na stránkach našej spoločnosti linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

Prečo si ponechať nastavenie Cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je teda na Vašej slobodnej vôli. Je však potrebné vedieť, že v prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.

Ako si môžem zmeniť nastavenia Cookies?

Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše web stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Poznámka

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

 Súhlas dotknutej osoby
so spracovaním osobných údajov
udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR) a podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)


Dotknutá osoba:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….
titul, meno a priezvisko, adresa


Prevádzkovateľ: Inovačné partnerské centrum so sídlom v Prešove, ul. Hlavná 139, IČO: 45734348


Zodpovedná osoba: info@inovacne.sk


Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas, aby spracúval jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentoch o prijatie do pracovného pomeru (žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, motivačný list a životopis) – meno, priezvisko, titul, adresa, vzdelanie, pracovné skúsenosti, tel. kontakt, e-mail, dátum narodenia, fotografia.

Účely spracúvania osobných údajov: evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a) GDPR


Tento súhlas dotknutá osoba podpísaný naskenuje a priloží ako prílohu k dokumentom o prijatie do pracovného pomeru, ktoré zasiela na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú pri ponuke práce ( info@inovacne.sk ).


Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia dokumentov o prijatie do pracovného pomeru, najdlhšie po dobu 6 mesiacov, v súlade s registratúrnym plánom prevádzkovateľa.


Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.inovacne.sk  v časti http://ipcpo.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/).
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR.


V ……………………………….dňa ……….


……………………………………….
podpis dotknutej osoby

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...