Scroll Top

Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”)

Vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Projekt s názvom: Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-SK-0016/16        

Vedúci partner: Prešovský samosprávny kraj https://www.po-kraj.sk/sk/ 

Projektoví partneri:      

Začiatok projektu:         01/2017

Ukončenie projektu:     09/2021

Celkové náklady projektu:  3 274 283,67 €          

Spolufinancovanie z prostriedkov EFRR 85%:  2 783 140,73 €

Národné spolufinancovanie 10%: 327 428,37 €

Hlavný cieľ projektu:

  • Dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu turizmu, ktorý je inšpirovaný pútnickou trasou Santiago de Compostela a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa, vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.

Špecifické ciele projektu sú:

  • Prepojenie pútnických miest PL-SK pohraničia do jedného celku a dobudovanie náležitej infraštruktúry
  • Rozvoj a zvyšovanie povedomia o cestovnom ruchu prostredníctvom vytvorenia nového produktu turizmu
  • Systematický rozvoj a koordinácia aktivít v cestovného ruchu v PL-SK pohraničí v dlhodobom horizonte

Aktivity v rámci projektu:

Všetky naplánované aktivity sú rozdelené do 4 základných vecných úloh projektu:

  1. Vznik Medzisektorovej koordinačnej skupiny pre PL-SK spoluprácu pre podporu a koordináciu pútnického cestovného ruchu
  2. Dobudovanie infraštruktúry sväto-mariánskych pútnických miest
  3. Vytvorenie nového medzinárodného produktu cezhraničného cestovného ruchu “Svätomariánska púť”
  4.  Šírenie myšlienky svätomariánskej púte 

Výsledky projektu:

Duchovné a kresťanské tradície tvoria podmienky pre zážitkový turizmus. Práve potenciál PL-SK pohraničia je historicky a geograficky predurčený na budovanie a rozvoj jednej z foriem cestovného ruchu pútnického turizmu. Hlavným projektovým výstupom je vytvorenie nového turistického produktu “Svätomariánskej púte”(vecná úloha 3),inšpirovaným najväčšou Európskou pútnickou trasou Santiago de Compostela. V priebehu dvoch rokov bude vypracovaný marketingový koncept nového produktu s detailne vypracovaným plánom propagácie a podporných aktivít (vecná úloha 4), ktoré sa budú realizovať komplementárne na oboch stranách hranice. V rámci propagácie sa plánuje niekoľko zaujímavých aktivít ako napr. projektová pieseň, evanjelizačná cesta pútnikov, besedy, či umelecké sympóziá, ktoré spolu dotvoria nový turistický produkt s potenciálom medzinárodnej konkurencieschopnosti a tak sa naplní tretí špecifický cieľ projektu.

Ďalším výstupom bude vznik Medzisektorovej koordinačnej skupiny, ktorá prostredníctvom svojich členov a naplánovaných aktivít (vecná úloha 1) prispeje k vytvoreniu fungujúcej platformy, ktorá bude podporovať rast a udržateľnosť výsledku projektu aj po skončení projektu počas doby udržateľnosti. Zároveň bude spracovaný obsiahly dokument- Štúdia realizovateľnosti, ktorý je hmatateľným výstupom tohto pilotného projektu a ktorý by mal prispieť svojimi výsledkami a odporúčaniami pre vytýčené body a lokality na programovom území k rozvoju investícií, infraštruktúry a tým prispievať aj k rastu cestovného ruchu na PL-SK pohraničí v dlhodobom horizonte.

Výstupom projektu v rámci vecnej úlohy 2 je dobudovanie potrebnej drobnej infraštruktúry a rekonštrukcia či modernizácia objektov, nachádzajúcich sa na vytýčenej trase „Svätomariánskej púte“ – 4 objekty na slovenskej strane (Litmanová, Ľutina, Levoča, Gaboltov) a 4 objekty na poľskej strane (Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Debowiec). Tieto terénne a iné úpravy napomáhajú k lepšej vizibilite týchto turisticko-pútnických satelitov a zvýšeniu ich atraktívnosti čo sa môže v konečnom dôsledku prejaviť zvýšením počtu návštevníkov a posilnením domáceho i zahraničného cestovného ruchu na oboch stranách pohraničia.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.

 

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...