Scroll Top

Konferencia Vzdelávanie hrou nielen pre Rómov k projektu Spoločenstvo vylúčených komunít

2-2048x1152

Dňa 13.3.2024 sa v Prešove uskutoční konferencia s názvom: Vzdelávanie hrou nielen pre Rómov: Inovatívne metódy neformálneho vzdelávania. Táto konferencia sa bude realizovať ako záverečná konferencia pre projekt Spoločenstvo vylúčených komunít.

Záznam na konferenciu: https://forms.gle/LMMAQrN5pTnT7Avi8

Moderuje Štefan Chrappa

PROGRAM

9:30 – 10:00 – úvodné príhovory (arcibiskup Mons. Bernard Bober, riaditeľ IPC Jozef Šimko, predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová)

10:00 – 11:00 – Projekt Spoločenstvo vylúčených komunít a aplikácia Montessori pedagogiky v práci s rómskymi komunitami v Čičave a Ostrave (Ivana Németová – Inovačné partnerské centrum; Václav Lipinský – Saleziánske stredisko v Ostrave)

11:00 – 11:30 – prestávka

11:30 – 12:15 – Ako rozvíjať jedinečný potenciál rómskych detí Montessori metódou (Mária Kozelková)

12:15 – 13:30 – obedňajšia prestávka

13:30 – 13:45 – príhovor komisára pre deti, Jozefa Mikloška

13:45 – 14:15 – Terapia hrou, filiálna terapia a rómske komunity (Martina Mackovjaková)

14:15 – 14:45 – Učíme sa učiť sa – metóda FIE v komunitných centrách aj na školách (Veronika Poklembová)

14:45 – 15:10 – prestávka

15:10 – 15:30 – Budovanie charakteru tancom – rómsky tanečný súbor Čiriklore (Dušan Plichta)

15:30 – 16:00 – LARP (rolové hry) ako neobvyklý vzdelávací nástroj pre rómske komunity (Manželia Peter a Mária Lazoríkovci)

16:00 – 16:30 – Katechézy Dobrého Pastiera ako inovatívna pastoračná metóda (Lenka Bene)

Projekt Spoločenstvo vylúčených komunít a aplikácia Montessori pedagogiky v práci s rómskymi komunitami v Čičave a Ostrave

Slovensko dosiaľ nebolo zapojené do európskych aktivít v oblasti využívania Montessori pedagogiky v edukácii, čo je najmä spôsobené nízkou informovanosťou o tomto type vzdelávania a jeho využívania v Európe a vo svete, ako aj o pôsobivých výsledkoch najmä v práci so znevýhodnenými skupinami. V rámci projektu Spoločenstvo vylúčených komunít sa podarilo vyškoliť pracovníkov s deťmi a mládežou v Montessori pedagogike, a otestovať túto pedagogiku aplikovaním v rómskych komunitách. Vďaka tomu sa mnohí zapojení pracovníci mohli na základe skúsenosti presvedčiť, že tento špeciálny pedagogický prístup robí doslova zázraky. Rómske deti v pripravenom Montessori prostredí preukazovali nevídanú disciplínu, snahu pracovať na sebarozvoji a vzdelávať sa už v útlom veku.

Ivana Németová – Inovačné partnerské centrum

Ivana Németová je tvorkyňou myšlienky aplikácie Montessori pedagogiky v práci s deťmi z vylúčených komunít a koordinátorka projektu Spoločenstvo vylúčených komunít. Zároveň je absolventkou medzinárodného Montessori výcviku a lektorkou kratších Montessori kurzov. Je fascinovaná výsledkami Montessori pedagogiky najmä u tzv. “problémových” detí. Okrem vzdelávania od narodenia a v predškolskom veku vidí veľký zmysel aj vo formálnom vzdelávaní starších detí Montessori pedagogikou a v budovaní Montessori fariem.

Inovačné partnerské centrum v Prešove (IPC) vytvára prostredie plné dynamiky a pokroku, ktoré slúži ako hnací motor pre inovácie a podnikanie v danom regióne. Jeho základným poslaním je podporovať súčinnosť medzi podnikmi, výskumnými organizáciami a verejným sektorom, aby vznikali revolučné nápady, a tým podnecovalo rast ekonomiky. Nezanedbateľnou súčasťou je aj vzdelávanie a odborný rozvoj, ktorými centrum podporuje formou školení, workshopov a vzdelávacích programov. IPC v Prešove je teda kľúčovou súčasťou inovačného ekosystému, ktorý posilňuje regionálnu ekonomiku a prispieva k udržateľnému rastu. IPC je záujmové združenie právnických osôb, založené registráciou tromi subjektmi: Prešovský samosprávny kraj, Prešovská univerzita a Agentúra regionálneho rozvoja PSK.

Václav Lipinský – Salesiánské středisko volného času Don Bosco

Posláním Salesiánského střediska volného času Don Bosco je výchova a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže z Ostravy, která je založena na křesťanských principech s cílem připravit je na život ve společnosti. Toto poslání naplňujeme v programech Oratoř (otevřený klub), Kroužky, Oratoř na ubytovně, Tábory, Animátoři, Programy pro školy a Příležitostné akce. V našich aktivitách využíváme také různé formy zážitkového vzdělávání, například v kroužcích kuchtík, práci v dílně či práci s 3D tiskárnou. 

V rámci projektu Společenství vyloučených komunit se nám podařilo vytvořit Montessori třídu v marginalizovaném prostředí romské komunity v Ostravě.

MÁRIA KOZELKOVÁ

Ako rozvíjať jedinečný potenciál rómskych detí Montessori metódou

Montessori pedagogická metóda je označovaná ako lekárska a vývinovopsychologická. Zároveň je prirodzená a reflektuje individuálne potreby detí bez rozdielu kultúry alebo pôvodu. Podľa jej zakladateľky, Marie Montessori, ktorá bola lekárkou, pedagogičkou, antropologičkou a bojovníčkou za mier, má každé dieťa svoj vlastný jedinečný potenciál. Potenciál detí objavovala a rozvíjala v čase, keď sa starala o bezprízorné deti ulice. Tie ju naučili, že to, čo každé dieťa potrebuje od nás dospelých je bezpečné miesto, ktoré ho podporuje v aktivitách a v zvedavosti poznávať svet.

Mgr. Mária Kozelková, PhD. je klinická psychologička, psychoterapeutka a Montessori terapeutka. Viac ako 20 rokov sa venovala deťom s neurologickými a motorickými ťažkosťami. Pôsobí na Katedre psychológie Trnavskej univerzity, kde sa zameriava na oblasti klinickej psychológie, psychodiagnostiky detí a biologickej psychológie. Psychoterapeuticky sa venuje deťom, dospievajúcim i dospelým. Ako lektorka a supervízorka spolupracuje s medzinárodnými organizáciami Montessori Medical Partnership for Inclusion so sídlom v USA a Internationale Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation und pädiatrische Fortbildung so sídlom v Mníchove. Aktuálne vedie výcvik Montessori pedagogiky a Montessori liečebnej pedagogiky pre deti 3 – 6+.

Martina Mackovjaková

Terapia hrou, filiálna terapia a rómske komunity

Terapia hrou a filiálna terapia je nedirektívny terapeutický prístup. Pomáha deťom vyrovnať sa s ťažkými životnými situáciami, posilňuje ich emocionálnu odolnosť a zvyšuje frustračnú toleranciu. Terapeut sprevádza dieťa v hľadaní seba samého. Vzhľadom na to, z akých podmienok rómske deti často vychádzajú, predpokladáme, že nedirektívne sprevádzanie a podpora v emocionálnej oblasti sú esenciálna pomoc, ktorú môžu od vnímavej spoločnosti dostať.

Martina Mackovjaková, mama štyroch detí, manželka gréckokatolíckeho kňaza, tento rok dokončuje štúdium psychológie. Absolvovala psychoterapeutický výcvik terapie hrou a filiálnej terapie a pracuje aj s rómskymi deťmi. Verí tomu, že ak budú dospelí vnímaví na potreby detí a pomôžu im prípadné traumy a ťažkosti spracovať vhodným spôsobom ešte v detstve, majú šancu vyrásť v emočne silné a šťastné osobnosti.

Veronika Poklembová

Učíme sa učiť sa – metóda FIE v komunitných centrách aj na školách

„Feuersteinova metóda pomáha jednotlivcom dosiahnuť ich potenciál tým, že ich učí, ako sa učiť. Ide o procesne orientovaný prístup, ktorý identifikuje problémy s učením, analyzuje ich a rieši ich systematickou intervenciou. Deje sa tak v procese sprostredkovaného učenia, ktorý využíva dynamické hodnotenie (LPAD) a kognitívny intervenčný program Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie (FIE).“

ETP Slovensko má už viac ako 10 rokov skúseností s metódou FIE – začínali sme v rámci neformálneho vzdelávania v školských kluboch FIE buď priamo na školách, alebo v komunitných centrách. V súčasnosti spolupracujeme so Základnou školou v Košiciach na Luníku IX, aby sme túto metódu zaviedli do formálneho vzdelávania ako nástroj, ktorý môžu učitelia využiť na vyučovaní. Naším cieľom je priniesť FIE do viacerých škôl, aby sme pomohli podporiť inklúziu a zlepšiť vzdelávanie žiakov zo znevýhodneného prostredia a so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

 
Veronika Poklembová v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka ETP Slovensko. Okrem toho, že manažuje projekty organizácie, jej „srdcovkou“ sú projekty pre mládež a spolupráca so školami – napr. aj šírenie metódy FIE. V minulosti pôsobila v programe Teach.sk, rok pôsobila na školách a v komunitnom centre v Birminghame, UK. Momentálne študuje Sociálne inovácie a manažment na Vienna University of Economics and Business. Jej dlhodobou víziou je angažovať sa pre rozvoj potenciálu komunít aj jednotlivcov na východnom Slovensku.

Dušan Plichta

Budovanie charakteru tancom – rómsky tanečný súbor Čiriklore

Osvojiť si a prezentovať tradičné rómske tance je poslaním súboru Čiriklore. Pre každé dieťa je to aj náročná cesta, vedúca k vnútornej spokojnosti a radosti zo života. Táto cesta posilňuje telo i ducha dieťaťa a vedie k dosiahnutiu jeho duševnej a fyzickej krásy. Cesta to nie je jednoduchá, ani priamočiara, skôr kľukatá a strmá ako stará cesta cez Branisko.

V našom rómskom tanečnom súbore Čiriklore formujeme talentované a vytrvalé rómske deti z Čičavy, Trhovišťa, Sačurova i z CDR v Michalovciach. Vedieme ich k tomu, aby sa stali dobrými a užitočnými ľuďmi, nabitými pozitívnou energiou a radosťou zo života. Aby nemysleli len na seba, ale aj na iných. V tejto duchovne zameranej práci nám výdatne pomáha skvelý rómsky dobrovoľník Martin David, ocenený prezidentkou SR. Začiatkom tohto roku sme medzi nami privítali ďalšieho pomocníka – Honzíka Goroľa, profesionálneho tanečníka a herca divadla Romathan.

Ing. Dušan Plichta, umelecký vedúci súboru Čiriklore od r. 2019 a predseda občianskeho združenia Výzva – rozumom srdcom za lepšie Slovensko. Je dlhoročným expertom na vzdelávanie profesionálov, mládeže a detí, zameriava sa na optimalizáciu procesov a projekty zlepšovania. Prednášal na kongresoch Európskej organizácie pre kvalitu – v Budapešti, Istanbule a Izmire. V r. 2010-13 bol obchodným atašé veľvyslanectva SR v Havane. Tancoval počas štúdia v Lúčnici a v súbore  Zemplín. Jeho tanečno-dramatické choreografie prispeli k víťazstvu speváckeho detského zboru Magnólia ProMusica z Michaloviec na medzinárodných súťažiach vo Washingtone, v r. 2015 a  v Južnej Kórei, v r. 2021.

Manželia Peter a Mária Lazoríkovci

LARP (rolové hry) ako neobvyklý vzdelávací nástroj pre rómske komunity

LARP – Z anglického „live action roll playing“ je typ hry, kde hráči na seba preberajú identitu niekoho iného. Stávajú sa tak rôznymi postavami, ktoré počas nejakého časového obdobia stvárňujú. Je to dobrý prvok na posilnenie zážitku z hry, ponúka hráčom zažiť niečo nové a viac sa vžiť s hrou, ktorá ich vedie k učeniu sa.

Prostredníctvom LARPu môžeme hráčom sprostredkovať zážitok, ktorý by za bežných okolností nezažili. Reflexia, ktorá nasleduje bezprostredne po odohraní hry prináša určitý aha moment, ktorý v hráčoch môže zanechať hlbokú stopu. 

Peter a Mária Lazoríkovci tvoria gréckokatolícku kňazskú rodinu pôsobiacu v rómskej misii, vychovávajú 4 deti. Peter je od detstva fascinovaný prírodou, pestovaním aj šľachtením. Mária je pedagogička venujúca sa zážitkovej pedagogike a domácemu vzdelávaniu. Spoločne pracujú na vytvorení Adamovho dvora – ekologickej farmy inšpirovanej encyklikou Laudato Si. Podľa nej rozvíjajú tri základné vzťahy: vzťah s Bohom, vzťah s komunitou a vzťah k prírode. Okrem toho využívajú aj netradičné formy vzdelávania, zážitkové hry  a vzdelávanie prostredníctvom LARPu, ktorými budujú a formujú osobnosť ako celok. 

Lenka Bene

Katechézy Dobrého Pastiera ako inovatívna pastoračná metóda

Dokážeme deti už od útleho detstva sprevádzať na ceste osobného vzťahu s Bohom tak, aby sme čo najviac napĺňali ich aktuálne vývinové potreby a odpovedali na ich hlbokú túžbu po duchovne? Aj na túto otázku odpovie prednáška, v ktorej predstavíme katechetický program Katechézy Dobrého pastiera. Sú súčasťou Montessori vzdelávania a sústreďujú sa na sprevádzanie detí vo veku 3 až 12 rokov na ceste viery. Využívajú sa vo vyše 60-tich krajinách sveta v rôznych sociálnych prostrediach a inšpirácie z nich je možné použiť i v katechéze pre staršie vekové skupiny a rodičov. V prednáške prejdeme cez základné princípy Katechéz Dobrého pastiera a ich uplatňovanie v práci s deťmi podľa jednotlivých vývinových období. Súčasťou bude aj krátke predstavenie vybraného materiálu, s ktorým deti počas stretnutí na Katechézach pracujú.

Lenka Bene vedie organizáciu zastrešujúcu Katechézy Dobrého pastiera (KDP) na Slovensku, a zároveň je metodičkou pre KDP na katechetickom úrade Bratislavskej arcidiecézy. Sprevádza dospelých, ktorí sa venujú deťom a kráčajú s nimi po ceste viery a sama pracuje s deťmi od 3 do 12 rokov metódou KDP v átriu. Absolvovala AMI Montessori asistentský kurz pre vek 3 – 6 a viacero certifikovaných KDP kurzov pre deti v rôznom veku. Momentálne je v medzinárodnej formácii pre certifikovaných lektorov KDP. Často zažíva údiv z múdrosti a hĺbky, ktorú majú v sebe deti.

Zanechať komentár

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...