Scroll Top

Výzva na predkladanie žiadostí o Inovačné vouchery na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk

Úvod:
Inovačné vouchre sú finančným nástrojom podporujúcim spoluprácu podnikateľov a inštitúcií s vedecko-výskumnými kapacitami na menších spoločných projektoch. Realizácia inovačných voucherov je súčasťou Regionálnej inovačnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja. Je v súlade s výstupmi projektu RAPIDE, v rámci ktorého PSK ako partner, pilotne riešil využitie systému inovačných voucherov v regióne. Inovačný voucher je jednorazová podpora poskytnutá podnikateľovi na spoluprácu s riešiteľom, ktorá je založená na transfere vedomostí.

Cieľ:
Cieľom je podporiť MSP, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií, pri riešení inovačných projektov s výskumno-vývojovými pracoviskami.

Realizátor podpory:
Inovačné partnerské centrum (IPC), ktorého zakladateľmi sú Prešovský samosprávny kraj, Prešovská univerzita a Agentúra regionálneho rozvoja PSK.

Riešiteľ:
Riešiteľom sú subjekty, ktoré majú výskumné kapacity Prešovskej univerzity.

Žiadateľ – príjemca voucheru:
Príjemcami podpory sú fyzické alebo právnické osoby v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov), so sídlom v Prešovskom kraji, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Prešovského kraja a spĺňajú definíciu malého alebo stredného podniku.

Výška podpory:
Podpora poskytnutá realizátorom podpory jednému príjemcovi voucheru pokryje 100% ceny realizovanej zákazky. Hodnota podpory na jeden voucher je vždy 3000 €. Celková čiastka pre rok 2014 je 15 000 €.

Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o Inovačný voucher podávajú žiadatelia na základe výzvy, v písomnej a elektronickej forme.
Žiadosť pozostáva z vyplneného formulára žiadosti a dokumentov požadovaných ako povinné prílohy pri predložení žiadosti.
Uzatvorenú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami v tlačenej podobe (1x originál a 2x kópia) a v elektronickej podobe (1 x) na dátovom nosiči CD, alebo DVD, je potrebné označiť názvom „Inovačné vouchre 2014“ a zaslať poštou na adresu určenú na podanie žiadostí.

Termín podávania žiadostí: 1.12.2014 – 28.2.2015
Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty.

Adresa na podanie žiadosti je:
Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139
080 01 Prešov

Časový harmonogram realizácie:
Podanie žiadosti: do 28.2.2015
Zverejnenie úspešných žiadateľov: do 31.3.2015
Realizácia projektu: maximálne 12 mesiacov od podpísania zmluvy o poskytnutí podpory.

Povinné prílohy pri predložení žiadosti:

  • Ponukový list
  • Čestné prehlásenie za účelom poskytnutia dotácie
  • Výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 90 kalendárnych dní.

Dokumenty na stiahnutie:

Ďalšie informácie:
Na poskytnutie Inovačného vouchera nie je právny nárok.

Kontakt:
Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01 Prešov
Ing. Július Takáč, julius.takac@vucpo.sk, tel.: 051/7081 905
RNDr. Ivanna Šipošová, ivanna.siposova@vucpo.sk, tel.: 051/7081 903

Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
Mgr. Mária Stachurová, maria.stachurova@unipo.sk, tel.: 051/ 7563 159

 

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...