Scroll Top

Výzva na predkladanie žiadostí o Inovačné vouchery na podporu spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu

Obrázok1

Úvod:
Inovačné vouchre sú finančným nástrojom podporujúcim spoluprácu žiadateľov a inštitúcií s vedecko – výskumnými kapacitami na menších spoločných projektoch. Inovačný voucher je jednorazová podpora poskytnutá podnikateľovi na spoluprácu s riešiteľom, ktorá je založená na transfere vedomostí.

Cieľ:
Cieľom je podporiť žiadateľov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií, pri riešení inovačných projektov s výskumno–vývojovými pracoviskami.

Realizátor podpory:
Inovačné partnerské centrum Prešov.

Riešiteľ:
Riešiteľom je verejná vysoká škola so sídlom s Prešovskom samosprávnom kraji.

Žiadateľ – príjemca voucheru:

  • právnické osoby spĺňajúce definíciu malého a stredného podniku, ďalej neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré majú sídlo na území PSK, ktorí vykonávajú činnosť na území PSK alebo poskytujú služby obyvateľom PSK  a ktorých PSK nie je zakladateľom,
  • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území PSK a pôsobia, vykonávajú činnosť na území PSK, alebo poskytujú služby obyvateľom PSK.

Výška podpory:
Podpora poskytnutá realizátorom podpory jednému príjemcovi voucheru pokryje 100% oprávnených výdavkov. Hodnota podpory na jeden voucher je max. 3000 €. Celková čiastka pre rok 2022 je 24 000 €.

Spôsob podania žiadosti:
Žiadosť o Inovačný voucher podávajú žiadatelia na základe výzvy, v elektronickej forme.
Žiadosť pozostáva z vyplneného formulára žiadosti a dokumentov požadovaných ako povinné prílohy pri predložení žiadosti.
V elektronickej podobe je potrebné zaslať žiadosť s požadovanými prílohami e-mailom na adresu vouchre@ipcpo.sk, do predmetu je potrebné napísať „Inovačné vouchre 2022“

Termín podávania žiadostí: 20.5.2022 – 20.6.2022
Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum odoslania žiadosti s prílohami v elektronickej podobe.

Časový harmonogram realizácie:
Podanie žiadosti: do 20.6.2022
Zverejnenie úspešných žiadateľov: do 30.6.2022
Realizácia projektu: maximálne 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory.

Povinné prílohy pri predložení žiadosti:

  • Ponukový list
  • Čestné prehlásenie za účelom poskytnutia dotácie
  • Výpis z obchodného registra, resp. z obdobného registra, nie starší ako 90 kalendárnych dní.

Dokumenty na stiahnutie:

Ďalšie informácie:
Na poskytnutie Inovačného vouchera nie je právny nárok.

Kontakt:
Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01 Prešov
Mgr. Jozef Šimko, RNDr. Ivanna Šipošová, vouchre@ipcpo.sk, tel.: +421 919 131 337

Tu si môžeš overiť svoje schopnosti v zaujímavých náhodných otázkach.

1. Koľko 100-ročných a ešte starších Japoncov žije aktuálne na svete?
A – menej ako 200
B – približne 8 000
C – viac ako 85 000

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

2. Ktorá ústava ako prvá garantovala právo na vzdelanie?
A – mexická
B – britská
C – švédska

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

3. Koľko trvá výroba jedného kozmického skafandru?
A – približne 72 hodín
B –približne 5000 hodín
C – približne 20 000 hodín

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

4. Kto a pre koho vynašiel kojeneckú stravu?
A – NASA pre astronautov
B – SloCO pre zachránené mláďatá leňochodov
C – FFDCA pre bábätká

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

5. Čo používa Google na mapovanie púšte v Spojených arabských emirátoch?
A – prístroj podobný Lunochodu
B – ťava naložená technikou
C – dron

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

6. Do akého roku sa v Československu jazdilo vľavo?
A – tu sa vľavo nejazdilo
B – 1980
C – 1939

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

7. Koľko by približne vážil všetok COVID-19 z celého sveta, ak by sme ho dali na váhu?
A – 0,1 až 10 kg
B – 20 – 50 kg
C – 150 – 200 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

8. Ako dlho už varia pivo Benediktíni v nemeckom kláštore?
A – 50 rokov
B – 100 rokov
C – už takmer 1000 rokov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

9. Kedy bola vynájdená prvá vakcína proti pravým kiahňam?
A – 1880
B – 1796
C – 1975

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

10. Najslávnejšie logo sveta, Nike, vyrobila študentka grafického dizajnu. Za koľko dolárov ho predala?
A – 1 milión dolárov
B – 1500 dolárov
C – 35 dolárov

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

11. Mount Everest je tak zaplavený odpadom že nepálska vláda vyžaduje, aby každý horolezec zniesol dole určitý počet kíl odpadu. Koľko odpadu má každý horolezec zniesť?
A – 8 kg
B – 1 kg
C – 20 kg

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

12. Ktorá kniha je najkradnutejšou knihou sveta?
A – Da Vinciho kód od Dana Browna
B – Biblia preložená do 2000 jazykov
C – Encyklopédia zdravia

Správne len tak ďalej.

Nesprávne skús to nabudúce.

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Zaujímavosti/fakty

Získal si %%score%% z %%total%% správnych odpovedí.

%%description%%

%%description%%

Loading...